Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NHINC

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op alle door ‘Nederlandse
Hulpverleners In Company’ (hierna: NHINC) georganiseerde cursussen en
vervolglessen. In deze algemene voorwaarden wordt nader uitgelegd welke cursussen
er worden bedoeld. NHINC behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te
allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen hebben geen betrekking op reeds tot stand
gekomen overeenkomsten.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op de volgende
cursussen: Bedrijfshulpverleners (BHV’ers), EHBO Cursus, Cursus Reanimatie,
Automatische Externe Defibrillator (AED), Acute zorg voor kinderen. Eveneens zijn de
algemene voorwaarden van toepassing op de koop van lesmateriaal dan wel alle andere
met NHINC gesloten overeenkomsten.
1.3 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan slechts een beroep worden
gedaan indien en in zoverre deze door NHINC schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Opdrachten en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van NHINC zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van
overeenkomsten door de opdrachtgevers zijn onherroepelijk.
2.2 Onjuistheden in een opdrachtbevestiging van NHINC dienen binnen twee dagen
na de datum ervan schriftelijk aan NHINC te worden bericht, bij gebreke waarvan de
opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en
de opdrachtgever daaraan gebonden is. Daarnaast dient NHINC binnen 7 dagen vanaf
opdrachtbevestiging onjuistheden schriftelijk of elektronisch aan opdrachtgever te
berichten.
2.3 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden NHINC
niet dan nadat en in zoverre zij dit schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst
integraal van toepassing.

Artikel 3. Annuleringen
3.1 Annulering – om welke redenen dan ook – dient in alle gevallen schriftelijk te
geschieden.
3.2 Voor de beoordeling van de annuleringstermijn zal worden uitgegaan van de
datum waarop NHINC de annulering heeft ontvangen.
3.3 De opdrachtgever kan tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding of cursus de
opdracht kosteloos annuleren.
3.4 Bij annulering – om welke redenen dan ook – tussen 30 en 7 dagen voor aanvang
van de opleiding of cursus is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs
verschuldigd.
3.5 Bij annulering – om welke redenen dan ook – binnen 7 dagen voor aanvang van
de opleiding of cursus is de opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs
verschuldigd.

Artikel 4. Beëindiging van de overeenkomst
4.1 Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van
lesmateriaal heeft de consument een termijn van zeven werkdagen waarbinnen hij de 2
overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag
die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal.

Artikel 5. Inspanningsverplichting, garantie en reclame
5.1 NHINC zal zich naar beste vermogen inspannen om de met de opdrachtgever
overeengekomen opleidings- of cursusdoelstelling te realiseren. NHINC kan echter niet
instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.2 Indien een opleiding of cursus gebrekkig is, is NHINC alleen gehouden om een
vervangende opleiding of cursus aan te bieden.
5.3 Iedere aanspraak van de opdrachtgever vervalt, indien de opdrachtgever enige
uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens NHINC
niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
5.4 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
5.5 De opdrachtgever dient eventuele of beweerde onjuistheden in facturen van
NHINC binnen 2 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan NHINC mede te delen, bij
gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
Daarnaast dient NHINC binnen 7 dagen vanaf de factuurdatum onjuistheden schriftelijk
of elektronisch aan opdrachtgever te berichten. Facturen die in verhouding tot de
geleverde dienst onredelijk zijn, worden door NHINC aan opdrachtgever opnieuw
gefactureerd.

Artikel 6. Betaling en certificering
6.1 Tenzij schriftelijk of anders is overeengekomen dient betaling van de facturen
van NHINC te geschieden binnen 10 werkdagen na factuurdatum. NHINC heeft te allen
tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor
betaling zekerheid te verkrijgen.
6.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de opdrachtgever zonder
verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van
1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
6.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het
te innen bedrag met een minimum van € 250,-.
6.4 De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer
verschuldigde bedragen. NHINC is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de opdrachtgever
schuldig is te verrekenen met hetgeen de opdrachtgever en/of aan de opdrachtgever
gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling,
aan NHINC schuldig is/zijn.
6.5 Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de opdrachtgever betalen
volgens de schriftelijk overeengekomen termijnen. Voor een betaling in termijnen zijn
eenmalige administratiekosten verschuldigd ad € 15,-.
6.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening
van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en
tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al
vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.7 Na het met goed gevolg afronden van de cursus en de betaling van de cursus,
wordt binnen 7 werkdagen het behaalde certificaat opgestuurd.

Artikel 7. Uitvoering van opdracht en vrijwaring
7.1 De werkzaamheden van NHINC bestaan uit het opleiden (inclusief vervolg- en
herhalingscursussen) van BHV-ers, het geven van EHBO, AED en BLS  cursussen
(inclusief vervolg- en herhalingscursussen). Alle opleidingen en cursussen worden
gegeven volgens de richtlijnen van het ERC, het NIBHV, de NRR, NIKTA en het Oranje Kruis.
7.2 Indien de opleiding of cursus in het opleidingslokaal van NHINC wordt gegeven,
zal NHINC zorg dragen voor de op grond van de Arbowet en Arboregelgeving
voorgeschreven voorzieningen.
7.3 De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van de opgegeven persoon een
andere persoon aan de opleiding of cursus te laten deelnemen. De opdrachtgever dient
NHINC van een dergelijk voornemen onverwijld op de hoogte te stellen en de
noodzakelijke informatie met betrekking tot deze persoon schriftelijk aan NHINC door
te geven.
7.4 Deelname aan de opleiding en/of cursus geschiedt op eigen risico. De
opdrachtgever vrijwaart NHINC voor alle aanspraken van de deelnemer wegens geleden
schade, wegens letsel en/of verlies of beschadiging van eigendommen tijdens of na het
volgen van de opleiding of de cursus bij NHINC.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Buiten het bepaalde in artikel 5 heeft de opdrachtgever jegens NHINC geen
enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door NHINC en/of door
NHINC ingeschakelde derde(n) verzorgde opleiding en/of cursus en/of andere
geleverde diensten.
8.2 NHINC is derhalve niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever en/of de
deelnemer. Onder schade is zowel directe schade te verstaan als gevolgschade (bedrijfsen/of
stagnatieschade), persoons- en/of zaakschade, immateriële schade en (andere)
indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook.
8.3 NHINC is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor
handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer
vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
8.4 NHINC is niet aansprakelijk voor door haar aan de opdrachtgever gegeven
adviezen of aanbevelingen.
8.5 Indien NHINC op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of
omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht,
terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten
onrechte was, is NHINC niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van
schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van NHINC.
8.6 In alle gevallen waarin NHINC gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal
deze nooit hoger zijn dan de kosten van de opleiding of cursus of andere geleverde
diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum
van € 250, -. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
van NHINC, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in
het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
8.7 Iedere vordering jegens NHINC, behalve die welke door NHINC is erkend, vervalt
door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 9. Vertegenwoordiging
9.1 Indien de opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij,
onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover NHINC aansprakelijk als
ware hij zelf opdrachtgever.

Artikel 10. Slotbepalingen
10.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of
van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van
de overige bepalingen onverlet. NHINC en de opdrachtgever zijn gehouden bepalingen
die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel
mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
10.2 Alle geschillen tussen NHINC en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden
berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland. In afwijking
hiervan is NHINC bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats
van de opdrachtgever te wenden.
10.3 Op alle overeenkomsten die door NHINC worden gesloten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.